Make your own free website on Tripod.com

Тепловозы маневровые с гидропередачей

Модель Номера Производитель Осевая формула Начало выпуска Окончание выпуска Примечания
Дг-14 1 Германия 0-3-0 1941 19??  Трофейный V36 поступил в 45 г.
ТГМ1    Муром 0-3-0  1956  1973   
ТГМ2    Луганск 2 - 2  1956  1958  с 003 Людиново
ТГМ20  001  Муром 0-2-0  1960  1960  опытный
ТГМ21  001  Муром 0-2-0  1960  1960  опытный
ТГМ23    Муром 0-3-0  1960  1976   
ТГМ23А             
ТГМ23Б        1973  1985?   
ТГМ23В         1980      
ТГМ23В48            
ТГМ23Д48            
ТГМ3    Людиново 2 - 2  1959  1967    
ТГМ3À    Людиново 2 - 2  1961  1970   
ТГМ3Á    Людиново 2 - 2  1966  1967   
ТГМ3Ì  012  Людиново 2 - 2  1960  1960  опытный
ТГМ4    Людиново 2 - 2  1973    âåñ 80 òñ
ТГМ4À    Людиново 2 - 2  1973    âåñ 48 òñ
ТГМ4Á            
ТГМ5  001 è 002  Людиново 2(2 - 2)  1966  1966   
ТГМ6    Людиново 2(2 - 2)  1966  1973   
ТГМ6À    Людиново 2(2 - 2)  1970     
ТГМ7             
ТГМ9  0001  Людиново 2 - 2  1983  1983  опытный
ТГМ10  001 - 004  Áðÿíñê  3 - 3  1961  1961  опытный
ТГМ12  0001  Людиново 2 - 2  1983  1983  опытный
ТГМ14  0001  Людиново 2 - 2  1984  1984  опытный
ТГМ40  >100  Êàìáàðñê  2 - 2  1981     
ÒÃÊ    Êàëóãà  0-2-0  1958  1962   
ÒÃÊ2    Êàëóãà  0-2-0  1962     
ÌÃ1    Éåíáàõåð Âåðêå  0-2-0  1956  1957  Àâñòðèÿ
ÌÃ2    Éåíáàõåð Âåðêå  0-2-0  1957  1958  Àâñòðèÿ
ÀÌÃ5  001 è 002  Çèìåðèíã Ãàðö Ïàóêåð  3 - 3  1960  1960  Àâñòðèÿ
ÒÃý    Éåíáàõåð Âåðêå  0-3-0  1958  1959  Àâñòðèÿ ïåð. ýë. ñòàíöèÿ, Øóøàðû ÌÆÒ
ÌÃ3    Éåíáàõåð Âåðêå  0-3-0  1959  1959  êàê ÒÃý, íî áåç äîï. ãåíåðàòîðà
Ñïèñîê òàáëèö