Make your own free website on Tripod.com

Òåïëîâîçû ìàíåâðîâûå ñ ýëåêòðîïåðåäà÷åé è ìîòîâîçû

Ìîäåëü Íîìåðà Ïðîèçâîäèòåëü Îñåâàÿ ôîðìóëà Íà÷àëî âûïóñêà Îêîí÷àíèå âûïóñêà Ïðèìå÷àíèÿ
Üìõ  1,2  Êðóïï  0-2-0  1931  1931  ñ 40 ãã. Ìîñêâà-Êóðñêàÿ
ÀÀ  Êàëóãà  0-3-0  1933  1933   
Ìä/2  1,2  Êàëóãà  0-2-0  1936  1937   
ÌÊ/2  0001-4027  Êàëóãà  0-2-0  1947  1955   
Ìç/2    Êàëóãà  0-2-0       
ÌÊ20  01  Êàëóãà  0-2-0  1952  1952   
ÌÊ25  01  Êàëóãà  0-2-0  1952  1952   
Îýë  Êîëîìíà  1-4-1  1931  1931   
Îýë  Êîëîìíà  1-4-0  1930  1930   
Îýë  10  Êðóïï  1-4-1  1933  1933   
ÒÝË    Ëóãàíñê  2î-2î  1956  1958  ïîõîæ íà V36
ÒÝÌ1  001 - 389  Áðÿíñê  3î-3î  1958    êàáèíà ñî ñêîñàìè
ÒÝÌ1  ñ 390  Áðÿíñê  3î-3î    1968  êàáèíà ïðÿìàÿ, ñ ¹950 áåç áóôåðîâ
ÒÝÌ2  001 - 077  Áðÿíñê  3î-3î  1960    êðûøà êðóãëàÿ
ÒÝÌ2  ñ 078  Áðÿíñê  3î-3î    1985??  êðûøà ñî ñêîñàìè
ÒÝÌ2Ì    Áðÿíñê  3î-3î  1974     
ÒÝÌ2Ó  0001  Áðÿíñê  3î-3î  1978  1978  îïûòíûé?
ÒÝÌ2ÓÌ    Áðÿíñê  3î-3î       
ÒÝÌ2ÓÌì    Áðÿíñê  3î-3î       
ÒÝÌ2ÓÑ  0001  Áðÿíñê  3î-3î  1978    îïûòíûé, ìàãí. òîðì
ÒÝÌ2Ò    Áðÿíñê  3î-3î  1985     
ÒÝÌ3    Áðÿíñê  3î-3î  1979     
ÒÝÌ5    Áðÿíñê  3î-3î  1971     
ÒÝÌ6  001, 002  Áðÿíñê  3î-3î  1970     
ÒÝÌ6Ñ    Áðÿíñê  3î-3î  1975    êóçîâ ÒÝÌ2
ÒÝÌ7    Ëþäèíîâî  2î-2î+2î-2î  1975     
ÒÝÌ7À             
ÒÝÌ12  0001  Ëþäèíîâî  2-2  1978    îïûòíûé
ÒÝÌ18    Áðÿíñê            
ÂÌÝ1    Ãàíö-Ìàâàã  2î-2î  1958  1966  Øóøàðû ÌÆÒ
ÂÌÝ2  3 øò.  Ãàíö-Ìàâàã  2î-2î  1963  1963   
×ÌÝ2  001 - 077  ×ÊÄ-Ïðàãà  2î-2î  1958  1959   
×ÌÝ2  063 -132  ×ÊÄ-Ïðàãà  2î-2î  1960  1961  óâåë. ðàçìåðû
×ÌÝ2  ñ 133  ×ÊÄ-Ïðàãà  2î-2î  1961  1965  áåñ÷åë. òåëåæêè 364
×ÌÝ3    ×ÊÄ-Ïðàãà  3î-3î  1964  1984?   
×ÌÝ3ì  2 øò  ×ÊÄ-Ïðàãà  3î-3î      îïûòíûé, Ëþáëèíî
×ÌÝ3ò    ×ÊÄ-Ïðàãà  3î-3î  1984     
×ÌÝ3ý    ×ÊÄ-Ïðàãà  3î-3î       
Á1  001, 002          Áóñòåðû èç ÒÝ3
ÍÁ          Áóñòååð èç ÒÝ3
×ÌÝ5  0001,0002  ×ÊÄ-Ïðàãà  2î-2î+2î-2î  1985  1985   
Ñïèñîê òàáëèö